REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO tretex.pl z 01.05.2021

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy działający pod adresem www.tretex.eu za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
Sprzedawca –  Anna Walewska-Skrzypińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Walewska-Skrzypińska TRETEX, z siedzibą w Łodzi przy ul. Zamenhofa 36 m 29 NIP: 7292552973, REGON: 388674670, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.tretex.eu
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Towar – produkt prezentowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
Dostawaczynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
Dostawcafirma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta, na odległość na zasadach określonych w Regulaminie między Sprzedawcą a Klientem.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późno. zm.).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Hasło – to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
Konto Klienta – jest to indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich.
Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.tretex.eu funkcjonalności Sklepu Internetowego.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.tretex.eu.
Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Sklep internetowy, działający pod adresem: www.tretex.eu prowadzony jest przez Sprzedawcę
Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
– warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.
Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
Firefox w wersji 43 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
Microsoft Edge w wersji 13 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
Opera w wersji 36 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
Safari w wersji 4 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript.
W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania zamówienia.
W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.tretex.eu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Sprzedawca informuje, że korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego ze Sprzedawcą może być związane z koniecznością poniesienia przez Użytkownika kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Użytkownik. Dostawca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest podwykonawcą Sprzedawcy.
Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

§ 3 I. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Rejestracja w Sklepie www.tretex.eu następuje w oparciu o prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, w którym Klient podaje niezbędne dane identyfikacyjne, adres e-mail oraz ustala indywidualne hasło; zaakceptowany, aktualny regulamin Sklepu oraz złożone oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, zmiany, rozwiązania jak i prawidłowej realizacji zamówień Klienta.
Po zarejestrowaniu się w Sklepie, logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych na podstawie późniejszego wniosku Klienta.
Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym
W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej z podaniem  danych identyfikujących Klienta, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:
– podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych;
– niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Użytkownika Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
– korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;
– terminowej zapłaty ceny i innych ustalonych przez Użytkownika i Sprzedawcę kosztów;
– niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
Rejestracja w Sklepie jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne

II. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.armirowski.pl, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
– przedmiotu zamówienia,
– jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
– wybranej metody płatności,
– wybranego sposobu dostawy,
– czasu dostawy.
W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku Zamawiam z obowiązkiem zapłaty.
Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.tretex.euoraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

III. Dostawa

1. Zamówiony towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 24 godzin od czasu skompletowania towaru liczonym od:
– w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo na adres: kontakt@tretex.eu lub telefonicznie, na numer: +48 737 324 747, w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy Produktów objętych takim Zamówieniem.
W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę obejmującą dostarczane Towary.
W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
Szczegółowe informacje o terminach realizacji zamówienia oraz o kosztach związanych z poszczególnymi formami płatności można znaleźć na stronie Sklepu w zakładce Sposoby i koszty dostawy.

IV. Ceny i metody płatności

Ceny Towarów na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze podawane są w złotych polskich i stanowią ceny jednostkowe Brutto. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura w kwocie bez VAT. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy.
Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

Klient ma możliwość wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
– przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
– płatnością w systemie bankowości elektronicznej na stronie sklepu www.tretex.eu;
– płatnością przy odbiorze towaru.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą – Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
W wypadku niedokonania zobowiązania przez strony umowy w terminie ściśle określonym, wynikającym z zawartej Umowy sprzedaży, strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, zgodnie z art. 492 Kodeksu Cywilnego. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Powyższe uprawnienie ma zastosowanie w szczególności w sytuacji niewywiązania się przez Klienta z obowiązku dokonania płatności za złożone zamówienie w terminie ściśle określonym, wskazanym powyżej w §5 ust. 3 Regulaminu. W takiej sytuacji, po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.

Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu w/w terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży w rozumieniu art. 89 k.c.

V. Prawo do odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
Należność za zwrócony Towar przekazujemy przelewem na wskazany w oświadczeniu numer bankowy możliwie jak najszybciej, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych. 
Uwaga! Nie przyjmujemy żadnych paczek wysłanych za pobraniem.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Klient powinien odesłać Produkt na adres: Sklep internetowy TRETEX ul. Halki 5/3 , niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
– Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
– Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

– w której przedmiotem świadczenia są produkty wyprodukowane pod indywidualne zamówienie, tj. wybór materiału, wzoru, dane metryczne nie podlegają procedurze odstąpienia ze względu na art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 4 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy.
4. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 5 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR. 
W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy SPC a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2021 r.